Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.

 

Misja
W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne i kochane. Personel nie szczędzi wysiłku, by każdemu dziecku stworzyć warunki do wielostronnego rozwoju na miarę jego możliwości.

• Każde dziecko jest dla nas ważne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Wspomagamy rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
• Jesteśmy środowiskiem, w którym wszyscy uczymy się podstaw tolerancji wobec innych, wzajemnego zrozumienia i współpracy.
• Jesteśmy miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy.
• Dobrze przygotowujemy naszych wychowanków do podjęcia nauki szkolnej.

Wizja
• Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.
• Dążymy do wychowania przyszłych optymistów, znających własną wartość, umiejących radzić sobie w różnych sytuacjach.
• Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.
• Przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia porażek.
• Współpracujemy z rodzicami, zabiegamy o ich aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.
Kierunki realizacji koncepcji
• Wykorzystanie nowoczesnych metod i środków edukacji.
• Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego
dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
• Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

Priorytety
Wspólne dążenia nauczycieli i rodziców nakierowane na takie wychowanie i działanie dzieci, by były one aktywne i kreatywne, by przejawiały zachowania i działania życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.
Podejmowanie działań na rzecz troski o własne zdrowie. Cała społeczność przedszkola uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęca innych do podobnych zabiegów poprzez:
1. Profesjonalne pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych poprzez życzliwą, stale doskonalącą swe umiejętności zawodowe kadrę przedszkola.
2. Tworzenia środowiska zapewniającego wychowankom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, dążenie do tego, by przedszkole był drugim domem.
3. Prowadzenie atrakcyjnych, dobrze zorganizowanych zajęć wszechstronnie rozwijających dziecko; kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4. Sprzyjanie wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
5. Rozwijanie postaw dzieci, społecznie pożądanych i akceptowanych: życzliwości, tolerancji, przyjaźni, wzajemnego szacunku, odróżniania dobra od zła.
6. Tworzenie środowiska fizycznego i społecznego, które sprzyjają edukacji zdrowotnej.
7. Wspieranie działań wychowawczych rodziców poprzez systematyczne i rzetelne udzielanie informacji o dziecku i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Współpraca ze środowiskiem, w którym przedszkole działa, na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Współpraca ze środowiskiem jest atrakcyjna dla wychowanków, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz motywuje w działania na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego. Ponadto kształtuje pozytywne postawy społeczne.

Dziecko w naszym przedszkolu:
- rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości i pełnej akceptacji,
- ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
- uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
- buduje miarę we własne możliwości osiągania sukcesu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uwzględnionymi w procesie wychowawczo – edukacyjnym,
- przejawia czynną postawę wobec dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, rozwija sprawność ruchową,
- uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
- poznaje swoje prawa i obowiązki,
- podejmuje aktywności w różnego rodzaju konkursach, turniejach i projektach edukacyjno – wychowawczych, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:
- stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola programy własne,
- współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
- doskonalą swoją wiedzę, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- prowadzą edukację prozdrowotną i promującą zdrowie,
- zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,
- angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola,
- informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na które natrafiają,
- zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dzieci określonych w niej wiadomości i umiejętności.

Rodzice w naszym przedszkolu:
- przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy,
- współpracują z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola,
- uzyskują informacje o postępach i ewentualnych niepowodzeniach swojego dziecka, otrzymują pomoc pedagogiczną i psychologiczną oraz inną, zgodnie z potrzebami,
- uczestniczą w życiu przedszkola poprzez udział w zajęciach otwartych, pomagają w organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, uczestniczą w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
- są partnerami w tworzeniu pozytywnego klimatu i promocji przedszkola w środowisku.

Koncepcja pracy nakierowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Nasze przedszkole jest placówka otwartą i przyjazną dla dzieci i rodziców.
Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli nastawieni na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości , aby wdrażali w swoje życie zdrowy styl życia, byli twórczy i optymistyczni.
Koncepcja przyjęta jest na okres realizacji programu „Przedszkole Promujące Zdrowie” i programu „Optymistyczne przedszkole”. Podlega analizie i modyfikacji w razie potrzeb.

Koncepcja opracowana na zebraniu Rady Pedagogicznej PPI 38
w dniu 23.02.2015 r.