Nasze przedszkole jest placówką dwuoddziałową. Liczebność grup nie przekracza 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Grupy są zróżnicowane wiekowo - są w grupie dzieci starsze, bardziej doświadczone i samodzielne oraz młodsze, oczekujące w różnych sytuacjach pomocy. Dzięki temu dzieci mają sposobność zauważenia zróżnicowanych możliwości koleżanek i kolegów.

 

W takich grupach dzieciom niepełnosprawnym łatwiej jest znaleźć swoje miejsce. W celu zapewnienia naszym wychowankom jak najlepszej edukacji i opieki, w każdej grupie pracują jednocześnie dwie nauczycielki - nauczycielka prowadząca, nauczycielka wspomagająca oraz pomoc nauczyciela.

Zróżnicowany skład poszczególnych grup wiekowych wymaga daleko idącej indywidualizacji pracy z dziećmi, stosowania specjalnych metod i środków dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych. Planując zajęcia z całą grupą nauczyciel prowadzący dostosowuje metody i formy pracy, a także kieruje aktywnością dzieci tak, by każde z nich na miarę swoich możliwości włączyło się do zajęć i odniosło sukces.

W trakcie tych zajęć dzieci niepełnosprawne mają zapewnione wsparcie nauczyciela wspomagającego, tak, aby mogły wykonać postawione przed nimi zadanie i uczestniczyć w zabawie. Ponadto życzliwą pomoc zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i sprawnym okazuje zawsze niania. Praca nauczycieli wspierana jest przez specjalistów oddziałujących na dzieci niepełnosprawne: rehabilitanta ruchowego, logopedy, psychologa. Jeżeli są takie potrzeby, specjaliści ci udzielają pomocy także pozostałym dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Tak prowadzona integracja stwarza dzieciom niepełnosprawnym warunki umożliwiające im włączenie się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków, by niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontakcie z rówieśnikami.
Dzieci sprawne natomiast uczą się tolerancji, dostrzegania potrzeb innych, nabywają świadomości, że pomoc jest normalnością a nie wymuszonym zachowaniem.