Regulamin Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30.

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanym przez siebie czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie.
4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
5. Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.
6. Nieodebranie dziecka do godziny 16.30 przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.
8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat z tytułu świadczonych usług przez przedszkole w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
9. Wszystkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu muszą być uzgodnione z dyrektorem przedszkola i złożone w formie pisemnej.
10. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.
11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dziecko do przedszkola.
13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.