6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci (grupa łączona) - zabawy wg  inwencji  dzieci  w kącikach  zainteresowań;  zabawy integracyjne;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze  obserwacyjnym,  stymulująco – kompensującym  i wychowawczym;  rozmowy  kierowane  i  spontaniczne;  prace porządkowe.

 DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci (grupa łączona) - zabawy wg  inwencji  dzieci  w kącikach  zainteresowań;  zabawy integracyjne;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze  obserwacyjnym,  stymulująco – kompensującym  i wychowawczym;  rozmowy  kierowane  i  spontaniczne;  prace porządkowe.

8.00 - 8.30  Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; czytanie książek (dzieci młodsze).

 

8.30 - 9.00  Zabiegi higieniczne - przygotowanie do śniadania; śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;  próby dyżurowania przy stole (dzieci starsze).

9.00 - 11.15  Zajęcia edukacyjno–wychowawcze: zabawy dydaktyczne, ruchowe, umuzykalniające, plastyczno–techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodnie z programem i wg planu pracy; gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Realizacja indywidualnych planów edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela wspomagającego. Zajęcia grupowe oraz indywidualne pod kierunkiem psychologa, rehabilitanta, logopedy.

W przerwie II-gie śniadanie (ok. godziny dziesiątej).

11.15 - 11.30  Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu (dzieci starsze – dyżury).

11.30 - 12.00  Obiad (zupa); rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się; zabiegi higieniczne.

12.00 - 14.00  Odpoczynek poobiedni w miarę potrzeb dzieci: dzieci młodsze – leżakowanie; w grupie dzieci starszych relaksacja: czas na bajkę - czytanie książek, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, gry planszowe.

14.00 - 14.30  Obiad (II danie) – ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku (dzieci starsze).

14.30 - 16.30   Zabawy integracyjne,  stolikowe, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach, zabawy dowolne wg zainteresowań, prace porządkowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00 – 12.00