W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym 5-godzin pobytu dziecka, są odpłatne.

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

Regulamin Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD )w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 38 w Opolu jest Pani Adriana Winiarska.

6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci (grupa łączona) - zabawy wg  inwencji  dzieci  w kącikach  zainteresowań;  zabawy integracyjne;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze  obserwacyjnym,  stymulująco – kompensującym  i wychowawczym;  rozmowy  kierowane  i  spontaniczne;  prace porządkowe.

Informacje o naborze, znajdą Państwo pod następującym adresem internetowym: rekrutacja do przedszkoli