Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nowymi obostrzeniami, informujemy Państwa o możliwości kotaktu z psychologiem w formie wirtualnego gabinetu. Poniżej w załączniku podane są wszelkie informacje niezbędne do uzyskania kontaktu.

Wirtualny Gabinet Psychologiczny

Propozycje zadań, ćwiczeń oraz zabaw dla dzieci.

Szanowni Rodzice,

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w przedszkolu zostaje zawieszona praca stacjonarna, z pewnymi wyjątkami, mianowicie do placówki uczęszczać mogą dzieci:

- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • których rodzice: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełnią służbę  w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876  i 2369),
  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
    w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

UWAGA - dla dzieci rodziców, którzy zostali wyszczególnieni w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 26 marca 2021 r. będziemy prowadzić zajęcia w przedszkolu na wniosek rodzica.

Zachęcamy Państwa do udziału w zbiórce żywności dla najuboższych rodzin. Akcja potrwa od 22 do 26 marca.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji Gorączka złota, którego patronem jest Polski Czerwony Krzyż.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z gazetką logopedyczną, opracowaną przez Naszą panią logopedkę Marię Nowoświatłowską.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

Poniżej załącznik do pobrania i zapoznania się dla Państwa, odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

1.jpg

Serdecznie dziękujemy w imieniu całego Przedszkola, jak również wszystkich pracowników oraz dyrekcji Schroniska dla Zwierząt w Opolu, za moc darów dla zwierzaków. 

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi, wydanymi przez GIS, odnośnie funkcjonowania placówki przedszkolnej. Poniżej załącznik z niezbędnymi informacjami.

GIS - nowe wytyczne

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt w Opolu.

Podkategorie