ROOT

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Rejestracja Interesanta w Systemie - rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP.

 • zalogowanie na stronie,
 • wyszukanie wniosku - formularza usługi, przy pomocy klasyfikacji usług, drzewa usług lub wyszukiwarki,
 • wypełnienie formularza,
 • do formularzy można dołączyć dowolny załącznik w zależności od rodzaju sprawy. Wnioski, formularze oraz karty informacyjne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie BIP
 • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument,
 • podpisanie wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP,
 • wysłanie formularza do placówki,
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

W załącznikach opublikowano następujące dokumenty

1. Cały Statut Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 38 w Opolu.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w statucie przedszkola.

3. Zmiana nr 1 do statutu.

 • Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.
 • Dążymy do wychowania przyszłych optymistów, znających własną wartość, umiejących radzić sobie w różnych sytuacjach.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.
 • Przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia porażek.
 • Współpracujemy z rodzicami, zabiegamy o ich aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.

W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne i kochane. Personel nie szczędzi wysiłku, by każdemu dziecku stworzyć warunki do wielostronnego rozwoju na miarę jego możliwości.

 • Każde dziecko jest dla nas ważne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Wspomagamy rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
 • Jesteśmy środowiskiem, w którym wszyscy uczymy się podstaw tolerancji wobec innych, wzajemnego zrozumienia i współpracy.
 • Jesteśmy miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy.
 • Dobrze przygotowujemy naszych wychowanków do podjęcia nauki szkolnej.

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno-wychowawcza przebiega w oparciu o następujące programy:

 • Dar zabawy...

 • Dziecko w swoim żywiole...

 • Skarbiec nauczyciela-terapeuty...

 • Program psychostymulacji dzieci...

 • Zabawy muzyczno-ruchowe...

 • Bawię się, opowiadam i myślę w sposób twórczy

 • Program adaptacyjny...

 • Literatura sposobem na rozwiązywanie emocjonalnych problemów dziecka

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z naszą Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności naszej Placówki

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach naszej Placówki 

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MORERaporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych naszej Placówki oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza Placówka.

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i mienie

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszej Placówki, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Placówce.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w naszej Placówce.

COM_CONTENT_READ_MORESprawy

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP –  np. polityka prywatności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń naszej Placówki w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszej Placówki i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w naszej Instytucji