Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ppi38.opole.pl/bip/

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej BIP-u Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-16.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • • Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
  • Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
  • Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

 • • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
  • Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-03.

Skróty klawiaturowe

 • Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych: Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Świerad - dyrektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774743771 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu

ul. Prószkowska 39
45-758 Opole

Budynek parterowy, bez schodów, bez progów, możliwość poruszania się na wózku.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych
Do budynku przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dane teleadresowe:

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu
ul. Prószkowska 39
 45-758 Opole
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 474-37-71

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 14:45 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 14:53 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 14:55 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 14:55 Mirek