Przedszkole promujące zdrowie

przedszkole promujące zdrowie Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków - uczestniczymy w różnorodnych programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Ponieważ nasze działania są powiązane z założeniami szkoły promującej zdrowie, dlatego też 5 grudnia 2014 r. nasze przedszkole dostąpiło zaszczytu przyjęcia do grona Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z pierwszych siedmiu krajów. Uczestniczymy więc w wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

Najczęściej używaną definicją określającą pojęcie zdrowie jest definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia, według której:

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Definicja zdrowia według WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.

Zakłada się, że bezpośrednim czynnikiem, w największym stopniu wpływającym na zdrowie każdego człowieka jest jego styl życia. Styl życia można zdefiniować jako sposób życia człowieka - jego zachowania, postawy, działania i ogólną filozofię życiową. Styl życia sprzyjający zdrowiu określa się jako prozdrowotny styl życia.

Każdy kraj należący do europejskiej sieci szkół promujących zdrowie wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości i własnych doświadczeń.

W Polsce przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie:

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.powrót

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu