Integracja

"Pasjonujące jest obserwowanie, jak szybko rozwija się niepełnosprawne dziecko w stymulującym je otoczeniu, jak rozwija się wspólnota, a wszyscy jej uczestnicy wzajemnie wzbogacają się i jak, mamy nadzieję, tworzy się podstawa kontaktów społecznych w późniejszym życiu."

Gisela Hundertmarck


Nasze Przedszkole jest przedszkolem integracyjnym, gdyż przyjmuje nie tylko dzieci o prawidłowym rozwoju, ale także niepełnosprawne.

Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka, a więc także niepełnosprawnego, jest okres pobytu w przedszkolu. Dzieci w tym wieku nie mają uprzedzeń, naturalnie reagują na inność swoich kolegów. Zbliżają się do siebie w sposób otwarty, nie muszą przełamywać w sobie dystansu i oporu, co zdarza się ludziom dorosłym. Dzieci niepełnosprawne przebywając w naturalnym środowisku rówieśników wchodzą z nimi w interakcje, co je aktywizuje, motywuje do podejmowania zadań stymulujących rozwój, dostarcza wzorców zachowań. Przy odpowiednio zorganizowanych oddziaływaniach wychowawczych mają one możliwość zaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych, w tym uznania społecznego oraz wytworzenia pozytywnego obrazu samego siebie. Przekonanie o własnej wartości jest ważne dla każdego człowieka, a szczególnie niepełnosprawnego.

Wychowanie integracyjne jest także cennym doświadczeniem dla dzieci w pełni sprawnych. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi sprzyja wzrastaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania innych niż własne problemów, zrozumienia odmienności drugiego człowieka, trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości niesienia mu pomocy, bycia uważnym i odpowiedzialnym w kontaktach z nim. W odnoszeniu się do dzieci niepełnosprawnych ich rówieśnicy skłonni są wzorować się na swoich wychowawcach.

Wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogą stać się w dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec niepełnosprawności.

Aby integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych dała pożądane efekty, muszą być spełnione określone warunki dotyczące organizacji pracy w placówce. Zróżnicowany skład poszczególnych grup wiekowych wymaga daleko idącej indywidualizacji pracy z dziećmi, stosowania specjalnych metod i środków dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych. Praca nauczyciela jest wspierana przez pedagoga specjalnego oraz innych specjalistów oddziałujących na dzieci niepełnosprawne: rehabilitanta ruchowego, logopedy, psychologa. Jeżeli są takie potrzeby, specjaliści ci udzielają pomocy także pozostałym dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Poszczególne grupy dzieci nie mogą być zbyt liczne. Statut Przedszkola przewiduje, że w grupie może być od 15 do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.


W naszym przedszkolu życzliwe serca i fachową opiekę znajdują dzieci z:

  • zespołem Downa
  • zaburzeniami narządu ruchu, w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • autyzmem
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub w stopniu lekkim
  • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • niedosłuchem
  • niedowidzeniem
(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu